Loading...
Skip to content

Yurtiçi Seçmen İşlemleri

Seçmen Listelerine Yazılmak İçin Başvurabilecekler

Seçim Bilişim Sistemi; 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” ile bu kanunda 5749 sayılı kanunla yapılan değişiklik doğrultusunda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tutulmakta olan Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmiştir.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

 • A) Nüfus Müdürlüğüne Başvuracaklar:

  • 1) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

  • 2) Seçimin yapılacağı tarihte 18 yaşını dolduranlar (yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir),

  • 3) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfusça yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir),

  • 4) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

  • 5) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

  • 6) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)

  Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne her zaman başvurabilirler.

 • B) İlçe Seçim Kuruluna Başvuracaklar:

  • 1) Askerlikten terhis olup da, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

  • 2) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur.),

  Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.

ENGELLİ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken gözönünde bulundurulmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engelli vatandaşların listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.

Ancak;

Askı dönemi içinde engelli seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “Engelli” kutusu işaretlenir.

 • C) Ceza İnfaz Kurumuna Başvuracaklar:

  • 1) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

  • 2) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamış bulunan,

  Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilirler.

Seçmen Listelesine Yazılamayacaklar
 • 1) Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olanlar,

 • 2) MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandık seçmen listesine yazılabilirler.)

 • 3) Silâh altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile),

listelere yazılamazlar.

Seçmen Listesinde Değişiklik/Düzeltme Yapılması veya Yerleşim Yerini Değiştirenlerin Yazımı
 • 1) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

 • 2) Askı süresi içinde yerleşim yerini aynı ilçe içerisinden başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden, seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan;

  kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

 • 3) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Seçmen Listesindeki Kayıtların Silinmesi veya Dondurulması
 • 1) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi itibariyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

 • 2) Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı günden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş olanlardan terhis olanlar var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir (aktif) hale getirilir.

 • 3) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;

  • a. Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin,

  • b. Silâh altında bulunan er ve erbaşların,

  • c. Askeri öğrencilerin,

  • d. Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin,

  • e. Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,

  kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.

Her hakkı saklıdır © 2014,T.C. Yüksek Seçim Kurulu
Sitemiz en iyi; Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 21+, Safari 5+, Internet Explorer 9+, Opera 12+, Yandex 13+ tarayıcılarında görüntülenir.