T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

        Karar  No : 5

        İtiraz  No :

- K A R A R -

 

            Gümüşhane İl Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile Kurulumuz Başkanlığına Rifat ÇİLENK tarafından gönderilen 29.12.2005 tarihli dilekçede; 21.12.2005 tarihinde yapılan Gümüşhane Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği seçimi ile ilgili olarak seçim öncesinde açıklanan seçmen listelerine ilişkin yaptığı 15.12.2005 tarihli itirazının Gümüşhane Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 16.12.2005 gün ve 2005/33 sayılı kararı ile reddedildiği ve seçimlerin yapıldığı, yine 26.12.2005 tarihli dilekçe ile de; seçimlerde usulsüz olarak oy kullanıldığı, Disiplin Kurulunun seçimlerde oy kullanma haklarının olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunulmasına rağmen, itirazının İl Seçim Kurulu Başkanlığının 27.12.2005 gün ve 2005/5 sayılı kararı ile reddedildiği, 5362 sayılı Kanunun 46. maddesinde Genel Kurul üyelerinin toplantı ve seçimlere bizzat katılıp oy kullanabilecekleri ve vekaletin geçersiz olacağının hükme bağlandığı, yine aynı Kanunun 19. maddesinde de, Genel Kurulun kimlerden teşekkül ettiğinin açıklandığı, yapılan seçimde Disiplin Kurulu üyelerinin de oy kullandıkları, Türkiye çapında yapılan seçimlerde hazirun listelerinde Disiplin Kurulu üyelerinin yer almadığı ve oy kullanmadıkları, ancak illerinde yapılan birlik seçiminde bu hususun ihlal edilerek Disiplin Kurulu üyelerinin birlik seçiminde oy kullanılmasına müsaade edildiği belirtilerek, 21.12.2005 tarihinde yapılan Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçiminin ve yukarıda bahsedilen konuda yapılmış olan itirazı reddeden Gümüşhane İl Seçim Kurulunun 27.12.2005 gün ve 2005/5 sayılı kararının iptali ve seçimin geçersiz sayılması istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

 

            GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:  

 

            5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 19. maddesinde; birlik organ seçimlerinde, Genel Kurulun: genel kurul tarihinden en az altı ay önce kurulmuş olan odalarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birliğin görevde bulunan başkanı, yönetim ve denetim kurulu  üyelerinden oluşacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Her ne kadar, yukarda belirtilen 19. madde hükmüne göre disiplin kurulu üyelerinin birlik genel kurulunda yer almaları ve oy kullanmaları gerektiği düzenlenmemiş ve buna karşın söz konusu disiplin kurulu üyelerinin birlik seçimine katılarak oy kullandıkları sabit görülmüş ise de, Gümüşhane İlinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği organ seçiminde yasaya aykırı oy kullanan disiplin kurulu üyelerinin sayısı ve listeler arasındaki oy farkı dikkate alındığında seçim sonucunu etkilemeyeceği görüldüğünden itirazın reddine karar verilmelidir.

           

            S O N U Ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

1- 5362 sayılı Kanunun 19. maddesi hükmüne göre disiplin kurulu üyelerinin birlik genel kurulunda yer almaları ve oy kullanmaları gerektiği düzenlenmemiş ve buna karşın söz konusu disiplin kurulu üyelerinin birlik seçimine katılarak oy kullandıkları sabit görülmüş ise de, Gümüşhane İlinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği organ seçiminde yasaya aykırı oy kullanan disiplin kurulu üyelerinin sayısı ve listeler arasındaki oy farkı dikkate alındığında seçim sonucunu etkilemeyeceği görüldüğünden itirazın reddine,

 

2- Karar örneğinin Gümüşhane İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına ve itirazda bulunan Rifat ÇİLENK’e gönderilmesine,

 

07.01.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.